Λεξικόν Της Ελληνικής Αρχαιολογίας, Α' Έκδοση

Εκδόσεις: ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΟΥ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:20207β-X4
230,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, μετά πολλών εικόνων και πινάκων, εν Αθήναις 1888 (Α' Τόμος) & 1891 (Β' Τόμος), τόμοι 2, σελ. [8+719]+[2+721-1591] (συνεχής σελιδαρίθμηση). Ιδιωτική βιλβιοδεσία εποχής, με χρυσοτυπία και διχρωμία στη ράχη, δερμάτινες γωνίες με χρυσή διακόσμηση,, σχήμα 4ο μικρό (25x18), σε πολύ καλή κατάσταση (τριμμένο το δέρμα στις ακμές).

Βιβλίον περί της Ελληνικής αρχαιότητος πραγματευόμενον ουδεμιάς ως προς τον σκοπόν και το αντικείμενον αυτού χρήζει προς το Ελληνικόν κοινόν δικαιολογίας. Ουδείς ο παρ΄ ημίν αρνούμενος ότι εν τη αρχαιοτήτι έγκειται η ευγένεια εφ' η δικαίως υπερ πάντα λαόν εγκαυχώμεθα, και εν εκείνη ευρίσκομεν την εις ίδιον ημών κτήμα ανήκουσαν πηγήν εξ ης πάντα τα έθνη ηρύσθησαν τον πολιτισμόν και τον πλούτον των γνώσεων ας μετά ταύτα καλλιεργούντα επολλαπλασίασαν. Αν παρά πάσιν η σπουδή της αρχαιότητος θεωρήται ως συμφέρον διανοητικόν, δια τους Έλληνας ημάς εστί προσέτι και καθήκον πατριωτικόν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ