Ο Ελληνικός Στρατός Κατά Τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Τόμος Α', Επιχειρήσεις Εν Μακεδονία Κατά Των Τούρκων - Σχεδιαγράμματα (Έκδ. 1940)

Συγγραφέας: Συλλογικό
Εκδόσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:14568-II4
120,00 €

Περιγραφή

Πολεμική έκθεσις.

Δεύτερη έκδοση, Διευθυντής Γραφείου Πολεμικής Εκθέσεως Συνταγματάρχης Πεζικού Θ. Νίκας, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1940, τόμοι 4, σελ. [2+323+8+4 με ομοιότυπα επιστολών]+35 σχεδιαγράμματα. Χαρτόδετοι, σχήμα 4ο μικρό (24,5x16), σε καλή κατάσταση (στιβαρή βιβλιοδεσία, καθαρές σελίδες και χάρτες, ίχνος νερού στη ράχη τού Α' τόμου).

  • Τόμος Α', Επιχειρήσεις εν Μακεδονία κατά των Τούρκων.
  • Τόμος Α', Σχεδιαγράμματα.

Από την "Επεξηγηματική Παρατήρησι Ανατυπώσεως": "Η πρώτη έκδοσις [...] παρέδοσεν εις την κυκλοφορίαν τους τρεις πρώτους αυτής τόμους (1932) [...]. Κατά το έκτοτε διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα και εν τη μελε΄τη των κυκλοφορησάντων τούτων τόμων υπό των συμμετασχόντων των ως άνω εκστρατειών αξιωματικών αθρόαι παρατηρήσεις και διαμαρτυρίαι διετυπώθησαν επί της ακριβείας, της ειλικρινείας και της αμεροληψίας τού κειμένου [..]. Νέαι εκθέσεις, υπεβλήθηυσαν, νέαι έρευναι ενηργήθ7ησαν, νέα στοιχεία απεκαλύφθησαν, τα οποία επιμελώς εξετασθέντα απέδειξαν σαφώς, όχι μόνον την σπουδήν αλλά και την έλλειψιν αμεροληψίας και ενίοτε κακήν πρόθεσιν με την οποίαν οι τόμοι τούτοι εγράφησαν. [...] Ένεκα τούτου η υπηρεσία απεκάλυψε τα ανωτέρω, το πόρισμα της οποίας εν συνδυασμώ μετά των υποβληθέντων και ανευρεθέντων νέων στοιχείων επέβαλον την εκ νέου ανατύπωσιν τού αναθεωρημένου πλέον κειμένου".

Στην έκδοση αυτή, διευκρινίζεται η πρωτοβουλία τού Διαδόχου Κωνσταντίνου να στρέψει την Στρατιά προς Θεσσαλονίκη, πριν λάβει το τηλεγράφημα τού Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου όπως ενεργήσει το αυτόν.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ