Ίμβρος - Τένεδος, Οι Τελευταίες Ελληνικές Μέρες

Συγγραφέας: Σηφουνάκης, Νίκος
Εκδόσεις: ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - Α.Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:ΑΣ4K00116
18,00 €

Περιγραφή

 

Πρώτη έκδοση, Αθήνα 1995, σελίδες 217. Χαρτόδετο, σχήμα 8ο μεγάλο (24x17), σε εξαιρετική κατάσταση.

Λωζάννη, 24 Ιουλίου 1923
Με ερωτάτε τας εντυπώσεις μου εκ της υπογραφής της ειρήνης. Πώς να σας κρύψω την βαθείαν μελαγχολίαν με την οποίαν υπογράφω την Συνθήκην της Λωζάννης, δια της οποίας οριστικώς καταργείται η Συνθήκη των Σεβρών. Εν τούτοις έθεσα την υπογραφήν μου με την συναίσθησιν ότι προσφέρω υπηρεσίαν εις την χώραν. Ηττήθημεν και μετά την πλήρη διπλωματικήν απομόνωσιν εις την οποία περιήλθομεν δια της πολιτικής ήτις ωδήγησεν εις την ήτταν, επανάληψις του πολέμου ηδύνατο να οδήγηση εις πλήρη όλεθρον της Ελλάδος. Ενώ δια της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού ην επέτυχεν η Επανάστασις επετύχομεν ειρήνην ήτις επιτρέπει εις το έθνος να τερματίση την πολεμικήν περίοδον και να αφοσιωθή εις το έργον της εσωτερικής ανασυντάξεως. Εάν καταπαύοντες τον εμφύλιον σπαραγμόν και επαναφέροντες την κανονικήν λειτουργίαν του πολιτεύματος κατορθώσωμεν δι' ελευθέρων εκλογών την συγκρότησιν εθνικής αντιπροσωπείας δυναμένης να δώση εις την χώραν κυβέρνησιν ανάλογον των περιστάσεων, πιστεύω ότι δυνάμεθα να αποβλέπωμεν μετ' εμπιστοσύνης εις το μέλλον.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ