Ανδρέου Συγγρού Απομνημονεύματα, Τόμοι 3

Συγγραφέας: Συγγρός, Ανδρέας
Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΑΪΣΝΕΡ & ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:13392-VI7
150,00 €

Περιγραφή

Πρώτη έκδοση, Τυπογραφείον "Εστία" Μάισνερ & Καργαδούρη, Αθήνησι 1908, τόμοι 3 δεμένοι σε ένα βιβλίο, σελ. [η'+357]+[η'+319]+[η'+304]. Ιδιωτική βιβλιοδεσία με δερμάτινη ράχη, σχήμα 8ο μικρό (18x14), στοιβαρή βιβλιοδεσία, σε καλή κατάσταση τα καπάκια.

"Ο βίος μου υπήρξε πολυκύμαντος. Από του μηδενός σχεδόν ορμηθείς και εισελθών εις της ζωής την πάλην, θεία συνάρσει, ηδηνήθην να παλαίσω επιτυχώς και να φθάσω εκεί, όπου ουδέποτε είχον φαντασθή κατά την αρχήν τού σταδίου μου.

Αναλογιζόμενος τας ποικίλας περιπετείας τού βίου μου εσκέφθην οτι η αφήγησις τούτων ηδύνατο να ευχαριστήση, αν όχι άλλο, την περιέργειαν τουλάχιστον πολλών εκ των γνωστών μου, των οποίων τινές πολλάκις με ηρώτων περί διαφόρων συμβεβηκότων τού βίου μου, προ πάντων δε περί των αιτίων της υλικής μου προόδου.[...]

Σήμερον πάλιν ευρισκόμενος εις διάθεσιν συγγραφικήν, εσκέφθην οτι και αν γράψω ανούσια πράγματα και ουδένα ενδιαφέροντα, αρκεί τούτο να με διασκεδάζη χωρίς ουδένα να βλάπτη. Ουδέν δε μ' εμποδίζει και πάλιν τα γραφέντα ως και άλλοτε να καταστρέψω. Και άλλο τι παρακινούν με εις το γράφειν είναι, οτι εν τω αφηγήσθαι τα κατ' εμέ και τας καθ' εκάστην εποχήν ιδέας και σκέψεις μου ενδέχεται να εύρω κατόπιν τινάς αυτών σφαλεράς εκ των υστέρων και να δυνηθώ ούτως εις τον μετέπειτα χρόνον, καθ' όσον ο Θεός θελήση να με διατηρήση περαιτέρω εν τη ζωή, να επιφέρω διόρθωσιν τών εσφαλμένων".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ