Ισοκράτους Τα Άπαντα Μετά Σχολίων Παλαιών Και Νέωτέρων, Μέρος Πρώτον (μαζί) Ισοκράτους Λόγοι Και Επιστολαί, Μετά Σχολίων Παλαιών

Συγγραφέας: Ισοκράτης
Εκδόσεις: ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΡΜΙΝΟΥ ΔΙΔΟΤΟΥ
Διαθεσιμότητα:in stock 1 item(s)
Κωδικός Προϊόντος:20635-X6
330,00 €

Περιγραφή

  • Τόμος Α': Ισοκράτους τα Άπαντα, μετά σχολίων παλαιών και νεωτέρων, έκδοσις τού σοφού Κοραή των 1807. Τυπόνονται εκ δευτέρου απαραλλάκτως παρά Αθηνοδώρου Π. Σοφιανοπούλου, με αναλύσεις εις έκαστον Λόγον Νεοελληνικάς τού Πατρός τής Προόδου, φιλοτίμω δαπάνη ουχί των Αδελφών Ζωσιμάδων, αλλά τού Ιατρού Π. Σοφιανοπούλου εις τόμους δύο. Μέρος πρώτον. Αθήναι, εν τη Τυπογραφία τής Προόδου, διευθυνομένη παρά Γεωρ: Βλασσαρίδου. 1840. Σελ. ξη'+312.
  • Τόμος Β': Ισοκράτους Λόγοι Και Επιστολαί, μετά παλαιών σχολίων, οις προσετέθησαν σημειώσεις, και των Αυτοσχεδίων στοχασμών περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης ακολουθία. Φιλοτίμω δαπάνη των Αδελφών Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων. Μέρος δεύτερον. Εν Παρισίοις, εκ της Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, 1807, σελ. ξ'+389. Πρώτη έκδοση (επιμέλεια Αδαμαντίου Κοραή).

Ομοιόμορφη ιδιωτική βιβλιοδεσία, δερμάτινη ράχη, δερμάτινες γωνίες στα καπάκια, μαρμαρόκολλες στα εσώφυλλα και τα καπάκια, σχήμα 8ο (21x13), στοιβαρή βιβλιοδεσία, φθορά από έντομο στις τελευταίες σελίδες τού 2ου τόμου (στο περιθώριο τής άνω εξωτερικής γωνίας του κειμένου).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ